178
Για βέλτιστη εμπειρία χρήσης, σμικρύνετε την οθόνη με CTRL- ή/και ρυθμίστε σε 'πλήρη οθόνη'